注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

常熟国际学校实验四(4)班

CIS Class Four Grade Four

 
 
 

日志

 
 

语文词语复习  

2015-01-23 13:56:55|  分类: 期末语文复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

四年级上册看拼音写词语(第一单元)

                         班级          姓名          成绩      

chónɡ ɡāo   biān zhī    jìn tòu     yí xiànɡ    xīn láo

(         )  (         )  (         )  (         )  (         )

chuànɡ zào   zhì huì     sù zào    zhāo xiá   zhù yuàn

(         )   (         )   (       )   (        )   (         )

bō tāo   yǒnɡ qǐ   zhuó zhuànɡ   zhōnɡ xīn   dàn yuàn

(      )  (       )    (          )    (         )   (         )

zuò ɡuān   ɡuān shǎnɡ   pǐn chánɡ   niànɡ zào   kuān wèi

(         )  (         )   (         )   (         )  (         )

mán yuàn    ɡuì zǐ   pínɡ ɡuǒ   zǐ páo   fán nǎo

(        )   (       )   (        )   (      )   (       )

jiǔ ɡē   róu rèn   shū zi   zhào yào    shū lǐ   yǎn zhēnɡ zhēnɡ

(     )  (       )  (      )  (         )  (       )   (              )

qínɡ bú zì jīn   dì běi tiān nán   qū zhǐ kě shǔ

(              )   (              )   (              )

xīn xù bù nínɡ   shǒu zú qínɡ shēn   xínɡ yǐnɡ bù lí

(              )   (                 )   (                )

bēi huān lí hé   yīn qínɡ yuán quē   shí quán shí měi

(              )   (                 )   (                )  

ɡè bèn dōnɡ xī   yánɡ chánɡ xiǎo lù   jǐnɡ jǐnɡ yǒu tiáo

(              )   (                 )   (                )

wén sī mǐn jié   cōnɡ mínɡ ɡuò rén   qīnɡ chū yú lán

(              )   (                 )   (                )  

yì mínɡ jīnɡ rén   táo lǐ zhēnɡ yán   hòu jì yǒu rén

(              )      (              )   (                )  

shí nián shù mù ,  bǎi nián shù rén

(                                  )  

 

订正:

 

 

 

 

 

四年级上册看拼音写词语(第二单元)

                         班级          姓名          成绩      

zhōnɡ yānɡ   máo zé dōnɡ   zhuānɡ yán   xuān ɡào   zhènɡ fǔ

(         )  (           )  (         )  (        )  (       )

yí  shì   huì  huà     lì  zhì     pí  juàn     chén  liè

(     )  (        )  (       )  (         )  (         )

zū fánɡ   yì bēi     ɡòu  mǎi   chénɡ jì   cuò wù

(     )   (      )  (         )  (      )   (      )

yōu  yì   zhèn  jīnɡ    xiāo  huǐ   lì shǐ      zhí dé

(      )  (         )   (         ) (         )  (       )

Shān  zhài    yán bā   chè dǐ    yì jīn    qī wǔ

(         )  (      )  (      )  (      )  (      )

xiónɡ wěi zhuànɡ lì   huā tuán  jǐn  cù   wú cǎi  bīn  fēn

(                )   (               )   (               )

piān piān qǐ wǔ   chà zǐ yān hónɡ   yǒnɡ wǎnɡ zhí qián

(             )  (              )   (                )

shuǐ xiè bù tōnɡ   zhèn jīnɡ zhōnɡ wài   yǐ shēn xǔ ɡuó

(             )   (                 )   (            )

bì xuè dān xīn   jí è rú chóu   dà  yì  miè  qīn

(           )  (         )  (             )

ɡǎn nù ɡǎn yán   yōu ɡuó yōu mín   hénɡ méi  lěnɡ duì

(            )  (               )  (                )

hào qì chánɡ cún   ɡōnɡ fu bú fù yǒu  xīn  rén   yǒu yǎn bù shí tài shān

(              )   (                        )   (                  )

 

 

订正:


四年级上册看拼音写词语(第三单元)

                         班级          姓名          成绩      

jǐ nán   zhù mínɡ   dà yuē    yì mǔ   xuán yá

(      )  (         )  (         ) (         ) (         )

dònɡ xué   pēn tǔ   zhàn lǐnɡ   xiàn chénɡ   tú huà

(         ) (         ) (         )  (         )  (         )

qià sì   jì xù   mǐn jié   táo cuàn   wán pí

(      )  (     )  (         ) (         ) (         )

yán sù   óu ěr   qì dí   yì mǒ   shēnɡ chù

(     )  (      )  (      )  (      )  (         )

zuǒ yòu   xīn xiān    xiè luò   yóu  qí   fēn  fu

(       )  (         )  (        )  (       )  (         )

bānɡ mánɡ   tiāo jiǎn   ɡāo bǐnɡ   zǐ xì   zī tài

(         )   (        )  (         )  (      )  (      )

bái lànɡ fān ɡǔn   mínɡ zhū sǎn luò   yín huā shènɡ kāi

(               )   (                )    (                 )

shuǐ shēnɡ xuān ténɡ   ruò wú qí shì   lín shēn yè mào

(                    )   (              )   (               )

shī qínɡ huà yì   ɡāo dī cuò luò   yì shòu zhēn qín

(                )   (              )   (                )

bái liàn ténɡ kōnɡ   ɡǔ mù cān tiān   pínɡ hú fēi pù

(                )   (               )   (             )

wèi wéi zhuànɡ ɡuān   sè cǎi bān lán   hān tài kě jū

(                    )  (             )   (            )

shū huǎn pínɡ wěn   yí tài duān zhuānɡ   yōu rán zì dé

(                  )   (                 )   (             )

chénɡ qún jié duì   chénɡ qiān shànɡ wàn   mò mò wú yán

(                )   (                      )  (               )

bèn bèn zhuō zhuō   hú ɡuānɡ shān sè   rén jiān tiān tánɡ

(                )   (                 )   (               )

mínɡ yuè qīnɡ fēnɡ   ɡuì zǐ piāo xiānɡ   shuǐ ɡuānɡ jiē tiān

(                )       (                 )   (                 )

xiānɡ dé yì zhānɡ   jiānɡ shān rú huà   yú mǐ zhī xiānɡ

(                  )   (                )   (                 )

 

订正

 

 

 

 

四年级上册看拼音写词语(第四单元)

            班级          姓名          成绩        

bǎn fǔ   yí zhànɡ   jiā hòu   zhù zi   hé lǒnɡ

(      )   (        )    (      )   (      )   (      )

xuè yè   pí fū   tōu dào   mài  jìn   chénɡ fá

(      )   (      )  (       )   (        )   (        )

zhuó shí   ɡān zànɡ   xī là   huò dé   shuǐ ɡuàn

(        )   (         )  (      )  (      )   (          )

jiāo ào   cán kuì   shèn chū   lòu shuǐ   jiāo ɡuàn

(       )   (       )   (        )   (        )    (          )

huā pínɡ   xīn shǎnɡ   jīnɡ pí lì jié   zònɡ hénɡ jiāo cuò

(        )   (         )    (               )   (                   )

bù yuǎn wàn lǐ   zhānɡ ɡōnɡ dā jiàn   xiǎo xīn yì yì

(               )   (                    )   (               )

dà fā léi  tínɡ   rì fù yí rì   wán hǎo wú sǔn

(               )    (            )   (                )

hùn dùn bù fēn   hūn tiān hēi dì   dà dāo kuò fǔ

(               )   (                )    (             )

kāi tiān pì dì   yǔ rì jù zēnɡ   dǐnɡ tiān lì dì

(               )   (                )  (               )

biàn huà wàn duān   ɡǎi tiān huàn dì  sān shān wǔ yuè  

(                  )    (                )   (                 )

ɡuānɡ mánɡ wàn zhànɡ

(                      )

 

 

订正:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四年级上册看拼音写词语(第五单元)

                     班级          姓名          成绩      

yí biàn   zhěn tou   shāo wēi   qī mò   xí ɡuàn

(       )   (        )   (         )  (      )   (      )

jī chǔ   yào cái   huī chén   shī tú   zhǔ fàn

(      )   (       )   (        )   (      )    (      )

sì miào   xiū dìnɡ   jiǎo jié   zhuān tóu   duān xiánɡ

(       )  (        )     (       )    (         )   (          )

chě xià   jiān kǔ   lù chénɡ   tuō lěi   shī tǐ

(       )   (       )   (        )    (      )   (      )

mì mi   wù zhì   quē fá   shì liànɡ   huà tí

(    )   (      )   (      )    (         )   (      )

zhī zhū   kuà yuè   xī ní   yóu dì   yì fēnɡ xìn

(       )   (       )   (     )   (      )   (            )

chá yuè   fù kuǎn   ɡǔn ɡuā làn shú   zī zhì tōnɡ jiàn

(       )   (       )   (                )   (                  )

háo bú qì něi   jí qǐ zhí zhuī   mínɡ liè qián máo

(              )   (               )   (                    )

yuǎn dù chónɡ yánɡ   qín nénɡ bǔ zhuō   yǒu suǒ zuò wéi

(                   )    (                 )   (                )

jī cān kě yǐn   xiǎo xínɡ yè sù   yǐn yǐn yuē yuē

(              )   (                )   (                )

yè mù jiànɡ lín   chánɡ nián lěi yuè   běn cǎo ɡānɡ mù

(                 )  (                   )    (                 )

ruò yǒu suǒ wù   chénɡ fēnɡ pò lànɡ   hún shēn wú lì

(               )   (                    )   (               )

bù zhī bù jué   qǐ sǐ huí shēnɡ   bú zhì ér yù

(               )  (                )   (             )

wàn shuǐ qiān shān   qīn pénɡ hǎo yǒu   wú suǒ bù yǒu

(                   )    (                  )   (             )

tiān nán hǎi běi     zú bù chū hù   xī xī xiānɡ ɡuān

(                   )   (              )   (                  )

kuài jié fānɡ biàn   fēnɡ fù duō cǎi   qī zuǐ bā shé

(                   )   (                 )   (                )

pò bù jí dài   xué fù wǔ chē    mǎn fù jīnɡ lún

(             )   (               )   (                )

xué ɡuàn zhōnɡ xī   bó ɡǔ tōnɡ jīn   ɡōnɡ chénɡ mínɡ jiù

(                  )   (                )  (                       )

zhù zuò děnɡ shēn   wēn wén ěr yǎ   wén zhì bīn bīn

(                  )    (               )  (                )

 

订正:

 

 

 

 

四年级上册看拼音写词语(第六单元)

                   

班级          姓名          成绩      

chénɡ shí   ɡù zhànɡ   chē liànɡ   chāo chū   lí mǐ

(         )   (        )   (          )   (        )   (     )

bì jìnɡ   zé rèn   jì xìn   qiàn yì   hòu huǐ

(       )   (      )   (      )   (       )   (      )

jū rán   dì zhǐ   yì juǎn   yù fā    cāi cè

(      )   (      )   (       )  (      )    (      )

bō kāi   shū ɡuì   pènɡ zhuànɡ   táo qì   péi bàn

(      )   (      )    (           )    (      )   (       )

fú àn   xìn lài   niǔ dònɡ   huánɡ bǎnɡ   fā cái

(     )   (      )    (        )   (           )  (      )

fā shì   línɡ hún   cán hài   chì zé   huán ɡù sì zhōu

(     )    (        )   (       )   (      )   (                )

wú rén zhī xiǎo   shén qì shí zú   bù yóu zì zhǔ

(                )   (                )  (              )

bō tāo xiōnɡ yǒnɡ   qiān ēn wàn xiè   tū fā qí xiǎnɡ

(                )     (                 )   (               )

hào hào dànɡ dànɡ   chūn ɡuānɡ mínɡ mèi   dāo qiānɡ jiàn fǔ

(                )      (                   )    (                   )

zhī ēn tú bào   ēn jiānɡ chóu bào   jiàn lì wànɡ yì

(              )   (                  )   (                )

bèi xìn qì yì   ɡān dǎn xiānɡ zhào   kāi chénɡ xiānɡ jiàn

(              )   (                   )    (                     )

tónɡ zhōu ɡònɡ jì   xīn zhào bù xuān   zhì tónɡ dào hé

(                  )   (                  )   (                )

qīn mì wú jiàn   rónɡ rǔ yǔ ɡònɡ   chún wánɡ chǐ hán

(               )   (                )    (                  )

 

 

订正:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四年级上册看拼音写词语(第七单元)

 

                    班级          姓名          成绩       

 

wù sōnɡ   sú chēnɡ   bǎo hé   nínɡ jié   shè shì dù

(       )   (        )   (      )   (        )    (          )

mí màn    línɡ xià   lǒnɡ zhào   yān mò   mó hu

(      )    (        )   (        )     (      )  (      )

zhānɡ tiē   zēnɡ tiān   xiánɡ hé   qì fēn   liú lǎn

(         )   (         )    (        )   (      )   (       )

yuè lǎn   ɡē sònɡ   shēnɡ lǜ   ào miào   cí jiù suì

(       )   (       )    (       )    (      )    (          )

sān jiǔ yán hán   dà dì bīnɡ fēnɡ   shí lǐ chánɡ dī

(                )   (                )    (               )

jié bái jīnɡ yínɡ   yín ɡuānɡ shǎn shuò   yín sōnɡ xuě liǔ

(                 )    (                    )     (                )

qiān zī bǎi tài   qiónɡ zhī yù shù   qínɡ bú zì jīn

(                )   (                  )   (               )

xīn chūn jiā jié   jiā jiā hù hù    wàn zǐ qiān hónɡ

(                )    (               )    (                 )

xīn xīn xiànɡ rónɡ   yì yánɡ dùn cuò   hé xié dònɡ tīnɡ

(                )       (                )   (                 )

kāi juàn yǒu yì   chūn mǎn rén jiān    qiān fān jìnɡ fā

(                )   (                   )    (                 )

wàn mǎ bēn ténɡ   liù chù xīnɡ wànɡ     wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ

(                )   (                   )    (                 )

ɡuó tài mín ān    rén shòu nián fēnɡ

(                )   (                   )

 

订正:

  评论这张
 
阅读(71)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018